Witaj!

Oto ogólny zarys zasad panujących na gothic-multiplayer.com. Przedstawiliśmy je dla Ciebie w przystępny sposób, aby ułatwić zrozumienie pełnej wersji regulaminu, którą znajdziesz poniżej.

Pamiętaj, że to tylko subiektywny wyciąg najważniejszych - naszym zdaniem - kwestii. Aby korzystać ze strony musisz zapoznać się z regulaminem i go zaakceptować – w pełnym brzmieniu. Przejdź do regulaminu

·         Właściciel – Gothic Multiplayer Team, kontakt z nami: http://gothic-multiplayer.com/pl/stopka/formularz-kontaktowy

·         Przez stronę możesz publikować treści (czyli: czatować, komentować, udostępniać, dyskutować itd.) oraz włączać Gothic Multiplayer

·         Gothic Multiplayer jest integralną częścią tej strony

·         Twoje treści są domyślnie udostępnione na wolnej licencji

·         Możesz mieć tylko jedno konto

·         Nie wolno ci łamać polskiego prawa ani zasad netykiety

·         Treści różnego rodzaju powinieneś umieszczać w odpowiednich miejscach. Np. od pomagania jest formularz supportu, a nie forum, to samo np. z reklamowaniem serwera – reklama jest na liście serwerów.

·         Przestrzegania zasad pilnują moderatorzy – jeśli je złamiesz, możesz stracić dostęp do tych stron

·         Używamy kilku usług firmy Google, która śledzi twoją aktywność w Internecie. Pod tymi linkami, możesz to zmienić https://www.google.com/settings/ads https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

·         Zapisujemy na twoim urządzeniu ciasteczka, na swoich serwerach m.in. twoje IP i podane przez ciebie dane – wszystko aby usprawnić działanie serwisu

·         Nie udostępniamy twoich danych, dopóki nie wyrazisz na to zgody (np. przy logowaniu kontem z gothic-multiplayer.com na innej stronie)

·         Staramy się ogłaszać ewentualne przerwy techniczne, ale czasami coś może nie działać nagle, niezależnie od nas

 

 

Regulamin

§1. Definicje

1.       Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

·         Usługodawcy – należy przez to rozumieć grupę osób fizycznych zwanych jako Gothic Multiplayer Team. Lista osób dostępna pod odnośnikiem http://gothic-multiplayer.com/pl/stopka/zespol. Formularz kontaktowy pod odnośnikiem http://gothic-multiplayer.com/pl/stopka/formularz-kontaktowy.

·         Regulaminie – niniejszy dokument.

·         Platformie – należy przez to rozumieć serwis kontaktowo-informacyjny umieszczony pod internetowym adresem http://gothic-multiplayer.com, jego podstrony a także powiązaną z nim modyfikację do gry Gothic 2 z dodatkiem Noc Kruka, która nazywa się dalej Gothic Multiplayer.

·         Użytkowniku – każda osoba korzystająca z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę.

§2. Postanowienia ogólne

1.       Działając na podstawie polskiego prawa oraz zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, nr 144, poz. 1204, z późn. zm.), Usługodawca określa Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną.

2.       Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także na każde żądanie Użytkownika.

3.       Regulamin obowiązuje na całej Platformie, we wszystkich jej częściach składowych , a w szczególności na witrynach serwisu http://gothic-multiplayer.com.

4.       Korzystanie z usług, o których mowa w Regulaminie, jest nieodpłatne i dobrowolne. Użytkownik, korzystając z usług, oświadcza, że zapoznał się z postanowieniami Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

5.       Korzystanie z usług, o których mowa w Regulaminie, uwarunkowane jest posiadaniem konta na Platformie. Konto umożliwia publikowanie treści oraz uruchamianie Gothic Multiplayer.

6.       Poprawne funkcjonowanie Platformy wymaga: zainstalowanej gry Gothic II z dodatkiem Noc Kruka na urządzeniu spełniającym wymagania sprzętowe tej gry, przeglądarki internetowej (klasy co najmniej Windows Internet Explorer 10), szybkiego połączenia internetowego (co najmniej: pobieranie: 256 kb/s, wysyłanie: 64 kb/s), włączonej obsługi skryptów JavaScript oraz plików tymczasowych Cookies i zainstalowanej modyfikacji Gothic Multiplayer.

7.       Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za treści publikowane na Platformie.

8.       Usługodawca dołoży wszelkich starań, by zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Platformy, jednak informuje, że w celu modernizacji, konserwacji lub aktualizacji mogą nastąpić uprzednio ogłoszone wszystkim Użytkownikom przerwy techniczne.

9.       Treści publikowane na platformie są udostępniane na licencji <a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/">licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska</a> o ile w Treści nie zaznaczono inaczej.

10.   Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług drogą elektroniczną Użytkownikowi. Zaprzestanie świadczenia usług może mieć miejsce w szczególności w sytuacji naruszenia przez Użytkownika jakiegokolwiek postanowienia Regulaminu.

11.   Zakazuje się: publikowania na Platformie treści nawołujących do przemocy, pornograficznych, wulgarnych, wzywających do dyskryminacji na tle rasowym, etnicznym, kulturowym lub narodowym, a także naruszających normy społeczne, moralne, etyczne i zasady netykiety; umieszczania spamu (rozumianego jako niezamówioną informację handlową); publikowania treści danego rodzaju, w miejscu przeznaczonym do publikowania treści innego rodzaju; na jaki naruszania dóbr osób trzecich; posiadania więcej niż jednego konta na platformie; korzystania z kont należących do innych osób; podejmowania działań mogących zagrozić stabilności i integralności Platformy, a także łamania zasad licencji, na których udostępniane są treści.

12.   Użytkownik zakładając konto na Platformie przyjmuje do wiadomości, że publikowane przez niego treści będą monitorowane przez moderatorów forum, którzy będą analizować ich zawartość pod kątem postanowień regulaminu.

13.   Użytkownik może w każdej chwili rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną przy pomocy formularza kontaktowego do Usługodawcy (odnośnik w §1, pkt. 1, ppkt 1).

14.   Usługodawca zastrzega sobie prawo do umieszczania na stronach internetowych Platformy linków do zewnętrznych witryn, a w szczególności materiałów reklamowych.

15.   Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu usług wynikające z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych będących poza wpływem Usługodawcy.

§ 3. Dane Użytkownika

1.       Administratorem danych osobowych jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są dla celów związanych z realizacją umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia korzystanie ze świadczonych usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę oraz uniemożliwia realizację pozostałych celów, o których mowa powyżej. Każdemu Użytkownikowi, który podał dane osobowe przysługuje prawo wglądu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania.

2.       Dane osobowe Użytkownika powierzone Usługodawcy są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności zaś zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997, nr 133, poz. 833, z późn. zm.) oraz aktem wykonawczym do tej ustawy.

3.       Usługodawca zastrzega sobie prawo do przetwarzania i wykorzystywania następujących danych:

·         dane wprowadzone przez użytkownika, w tym dane osobowe;

·         dane dotyczące logowania do Platformy, a w szczególności adres poczty elektronicznej;

·         dane w postaci logów systemowych zawierających datę, czas wizyty oraz adres IP urządzenia, z którego nastąpiło połączenie.

4.       Usługodawca zastrzega sobie prawo do wykorzystywania plików Cookies (plików tymczasowych przechowywanych w urządzeniu końcowym Użytkownika) w celu konfiguracji serwisu, uwierzytelniania Użytkownika, przechowywania danych sesyjnych dla zalogowanego Użytkownika, analiz, anonimowych statystyk oraz działań mających na celu poprawę jakości działania Platformy, w szczególności na potrzeby internetowej usługi analityki Google Analytics, prowadzonej przez firmę Google Inc. W przypadku tej ostatniej usługi, Użytkownik może zablokować gromadzenie i wykorzystywanie danych pod adresem  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

5.       Platforma wykorzystuje sieć reklamową firmy Google Inc., która dopasowuje wyświetlane reklamy do aktywności w Internecie i używa do tego celu również plików Cookies. Użytkownik w dowolnym momencie (także przed rozpoczęciem świadczenia usługi) może zrezygnować z dopasowywanie reklam pod adresem  https://www.google.com/settings/ads.

6.       Użytkownik ma prawo samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając zasady ich przechowywania, a także uzyskiwania poprzez nie dostępu do urządzenia Użytkownika. Zmiany Użytkownik może dokonać poprzez modyfikację ustawień swojej przeglądarki internetowej.

7.       Usługodawca zobowiązuje się, że nie będzie przekazywał danych osobowych Użytkownika osobom trzecim, chyba że:

·         obowiązek udostępnienia danych osobowych wynika z obowiązujących przepisów prawa;

·         Użytkownik wyraził zgodę na przekazywanie danych osobowych osobom trzecim.

 

§4. Postanowienia końcowe

1.       Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Platformy i możliwy do wglądu w dowolnym czasie pod adresem http://gothic-multiplayer.com/pl/stopka/regulamin. W razie jakichkolwiek wątpliwości w sprawie funkcjonowania Platformy Użytkownik ma prawo zadać pytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego (odnośnik w §1, pkt. 1, ppkt 1)..

2.       Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie. Każda zmiana powinna być ogłoszona w formie tekstu ujednoliconego, z dwutygodniowym wyprzedzeniem. W przypadku, gdy Użytkownik nie wyraża zgody na nowy wydźwięk Regulaminu, powinien zaprzestać korzystania z Platformy i zrezygnować z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę.

3.       We wszelkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie znajdują zastosowanie przepisy prawa polskiego.

4.       Usługodawca zastrzega sobie wyłączne prawo do korzystania z Regulaminu, tym samym zakazując jego kopiowanie.

5.       Regulamin wchodzi w życie wraz z dniem 16.03.2014.